Make your own free website on Tripod.com

ITEGEKO NGENGA Nー 29/2004 RYO KU WA 03/12/2004 RYEREKEYE UBWENEGIHUGU NYARWANDA

 

Twebwe, KAGAME Paul,

Perezida wa Repubulika;

 

INTEKO ISHINGA AMATEGEKO YEMEJE, NONE NATWE DUHAMIJE, DUTANGAJE ITEGEKO RITEYE RITYA KANDI DUTEGETSE KO RYANDIKWA MU IGAZETI YA LETA YA REPUBULIKA Y'U RWANDA.

 

Inteko Ishinga Amategeko :

 

Umutwe w但badepite, mu nama yawo yo ku wa 21 Kamena 2004;

 

Umutwe wa Sena, mu nama yawo yo ku wa 5 Ukwakira 2004;

 

Ishingiye ku Itegeko Nshinga rya Repubulika y置 Rwanda ryo ku wa 4 Kamena 2003 nk置ko ryavuguruwe kugeza ubu, cyane cyane mu ngingo zaryo iya 7, iya 62, iya 88, iya 90, iya 92, iya 93, iya 108, iya 118-7ー n段ya 201;

 

Isubiye ku itegeko ryo ku wa 28 septembri 1963 ryerekeye ubwenegihugu bw置bunyarwanda nk置ko ryahinduwe kugeza ubu;

 

YEMEJE:

 

INTERURO YA MBERE : INGINGO RUSANGE

 

Ingingo ya mbere :

 

Umunyarwanda ni umuntu wese ufite ubwenegihugu nyarwanda hakurikijwe uko iri itegeko ngenga ribiteganya cyangwa uwabuhawe hakurikijwe amategeko yaribanjirije yerekeye ubwenegihugu nyarwanda.

 

Ingingo ya 2 :

 

Ubwenegihugu burenze bumwe buremewe.

 

Ingingo ya 3 :

 

Muri iri tegeko ngenga, imyaka y置bukure ni cumi n置munani (18) yuzuye.

 

INTERURO YA II : UBWENEGIHUGU NYARWANDA BW棚NKOMOKO

 

UMUTWE WA MBERE : UBWENEGIHUGU NYARWANDA BUTURUTSE KU

BUVUKE

 

Ingingo ya 4 :

 

Umwana wese ufite nibura umwe mu babyeyi be w置munyarwanda, ni umunyarwanda.

 

Ingingo ya 5 :

 

Gukomoka ku mubyeyi bishingirwaho mu gutanga ubwenegihugu, ni ibyemewe n誕mategeko ariho mu Rwanda.

 

UMUTWE WA II : UBWENEGIHUGU NYARWANDA BUSHINGIYE KU KUVUKIRA MU RWANDA

 

Ingingo ya 6 :

 

Umwana wavukiye mu Rwanda ku babyeyi batazwi cyangwa badafite ubwenegihugu cyangwa udashobora guhabwa ubwenegihugu bw置mwe mu babyeyi be, ni umunyarwanda.

 

Bafatwa nk誕bavukiye mu Rwanda, abana b段mpinja batoraguwe ku butaka bw置 Rwanda, iyo nta kimenyetso kibivuguruza gihari.

 

Ingingo ya 7 :

 

Umunyamahanga wese wavukiye ku butaka bw置 Rwanda abyawe n誕banyamahanga batuye mu Rwanda ashobora, kuva afite imyaka cumi n置munani (18) y誕mavuko, guhabwa ubwenegihugu nyarwanda, mu gihe abisabye umwanditsi w段rangamimerere w誕ho atuye, mu buryo buteganywa n段teka rya Minisitiri ufite irangamimerere mu nshingano ze.

 

Ingingo ya 8 :

 

Muri iri tegeko ngenga, ubutaka bw置 Rwanda ni ukuvuga ubusesure bw置butaka, inzuzi, ibiyaga n置bw段kirere biri mu mbibi za Repubulika y置 Rwanda.

 

Mu kugena ubutaka bw置 Rwanda, hitabwa ku mbibi z置 Rwanda nk置ko zigaragazwa n段nyandiko z置butegetsi bw置 Rwanda cyangwa amasezerano mpuzamahanga rwashyizeho umukono.

 

INTERURO YA III : UBWENEGIHUGU NYARWANDA BUTANGWA

 

UMUTWE WA MBERE : UBWENEGIHUGU BUSHINGIYE KU ISHYINGIRWA

 

Ingingo ya 9 :

 

Umunyamahanga cyangwa umuntu udafite ubwenegihugu ushyingiranywe n置munyarwanda ashobora guhabwa ubwenegihugu nyarwanda nyuma y段myaka ibiri (2) uhereye ku munsi yasezeraniyeho, mu gihe abisabye umwanditsi w段rangamimerere, mu buryo buteganywa n段teka rya Minisitiri ufite irangamimerere mu nshingano ze, kandi akaba yarakomeje kubana n置wo bashyingiranywe kugeza ku munsi abigaragarijeho. Ishyingirwa ariko ntirishobora guhesha umuntu ubwenegihugu nyarwanda mu gihe ritanditswe mu biro by段rangamimerere by u Rwanda.

 

Leta y置 Rwanda ishobora, mu gihe cy置mwaka uhereye igihe isaba ry置bwenegihugu nyarwanda ryemerewe, kwanga ko umunyamahanga cyangwa umuntu udafite ubwenegihugu washyingiranywe n置munyarwanda abona ubwenegihugu nyarwanda iyo isanga atabukwiye.

 

Iyo uwo munyamahanga yangiwe na Leta guhabwa ubwenegihugu nyarwanda, afatwa nk誕ho atigeze abuhabwa. Icyakora, inyandiko yakoze hagati yo kubusaba no kubwangirwa na Leta ntizishobora guteshwa agaciro n置ko kuba yangiwe guhabwa ubwenegihugu nyarwanda.

 

Iseswa ry段shyingirwa nyuma yo guhabwa ubwenegihugu nyarwanda ntirishobora kugira icyo ribangamiraho ubwenegihugu bwabonywe n置wasezeranye nta buryarya akoresheje, n置bw誕bana babyaye.

 

Ingingo ya 10 :

 

Umunyamahanga cyangwa umuntu udafite ubwenegihugu ushyingiranywe n置munyarwanda abona ubwenegihugu nyarwanda uhereye ku munsi umwanditsi w段rangamimerere amwandikiyeho, mu gitabo cyabugenewe, nk置munyarwanda, hakurikijwe ibivugwa mu ngingo ya 9 y段ri tegeko ngenga.

 

UMUTWE II : UBWENEGIHUGU NYARWANDA BUTURUTSE KU NKOMOKO

ISANZWE CYANGWA KU KUGIRWA UMWANA

 

Ingingo ya 11 :

 

Ahita aba Umunyarwanda, umwana ufite ubwenegihugu bw置bunyamahanga cyangwa udafite ubwenegihugu, utarageza ku myaka y置bukure cyangwa utarigeze ahabwa ubukure, iyo yemewe n旦munyarwanda nk置mubyeyi we cyangwa agizwe umwana n umubyeyi utaramubyaye w旦munyarwanda.

 

Ingingo ya 12 :

 

Ahita aba Umunyarwanda kimwe n誕bamubyaye, iyo ubuvuke bwe bwemewe n誕mategeko y置 Rwanda, umwana muto utarahawe ubukure iyo se cyangwa nyina ahawe ubwenegihugu nyarwanda.

 

Ingingo ya 13 :

 

Bitabangamiye uburenganzira bwa Leta bwo kubyanga, umuntu wese ukuze, ugizwe umwana cyangwa wemewe nk置mwana n置munyarwanda mu buryo bwemewe n誕mategeko, aba Umunyarwanda iyo yujuje ibi bikurikira :

 

1コ kugaragaza ubushake bwo kuba Umunyarwanda;

2コ kuba aba mu Rwanda kuva nibura mu myaka itanu (5) ishize;

3コ kugira imico myiza, kurangwa no gukunda Igihugu no kuba atarigeze akatirwa burundu, igihano cy段gifungo kingana n段myaka itanu (5) cyangwa kiri hejuru kubera ko yakoze icyaha gisanzwe, akaba atarigeze ahanagurwaho ubwo busembwa.

 

Bifatwa nko kuba utuye mu Rwanda, igihe umuntu yari hanze kubera impamvu z誕kazi k棚gihugu cyangwa yiga afite uruhushya rutaziguye cyangwa ruziguye rw誕bategetsi b置 Rwanda.

 

 

 

 

UMUTWE WA III : UBWENEGIHUGU BW U RWANDA BUSHINGIYE KU

KUGIRWA UMUNYARWANDA

 

Ingingo ya 14 :

 

Ubwenegihugu bw置 Rwanda butangwa hakoreshejwe iteka rya Minisitiri ufite irangamimerere mu nshingano ze kandi rigatangazwa mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y置 Rwanda.

 

Ingingo ya 15 :

 

Umuntu usaba guhabwa ubwenegihugu agomba kuba yujuje ibi bikurikira :

 

1コ kuba afite nibura imyaka cumi n置munani (18) y誕mavuko kandi igihe atanze ikibazo cye, akaba aba mu Rwanda kuva nibura mu myaka itanu (5) ishize, igihe yamaze ari hanze kubera impamvu z誕kazi k棚gihugu cyangwa yiga afite uruhushya rutaziguye cyangwa ruziguye rw誕bategetsi b置 Rwanda, na cyo kirabarwa mu gihe amaze mu Rwanda. Icyo gihe cy imyaka itanu (5) gishyirwa ku myaka ibiri (2) iyo uwaka

ubwenegihugu yakoreye u Rwanda imirimo idasanzwe;

2コ kugira umuco wa gipfura no kuba atarakatiwe igihano cy段gifungo kiri hejuru y amezi atandatu (6) kitigeze gisubikwa cyangwa hatarabaye ihanagurabusembwa. Ibihano byatangiwe mu mahanga bishobora kutitabwaho;

3コ kuba atarigeze afatirwa icyemezo cyo kwirukanwa mu Gihugu kitigeze gisubirwaho;

4コ kutaba umutwaro ku Gihugu no ku bantu;

5コ kuba azi ikinyarwanda. Icyakora, ibi bishobora kutitabwaho kubera inyungu z棚gihugu;

6コ kugaragaza urupapuro yishyuriyeho mu isanduku ya Leta, amafaranga adasubizwa agenwa n段teka rya Minisitiri ufite irangamimerere mu nshingano ze.

 

Ingingo ya 16 :

 

Usaba ubwenegihungu yandikira Minisitiri ufite irangamimerere mu nshingano ze, akagenera kopi Umukuru w棚ntara cyangwa Umuyobozi w旦mujyi wa Kigali bitewe n誕ho usaba atuye. Ibaruwa ye iherekezwa n段mpapuro zose za ngombwa zerekana imimerere y置saba n段mpamvu atanga kugira ngo isaba rye ryakirwe.

 

Umukuru w棚ntara cyangwa Umuyobozi w旦mujyi wa Kigali ubonye kopi ya dosiye isaba ubwenegihugu yoherereza, adatinze, Umushinjacyaha w棚ntara cyangwa uw旦mujyi wa Kigali dosiye irimo impapuro zavuzwe haruguru, uko abibona n段myifatire y置saba muri rusange.

 

Iyo Umushinjacyaha w棚ntara cyangwa uw旦mujyi wa Kigali amaze kubona dosiye y置waka ubwenegihugu, ayikorera inyandiko ihinnye, atangaza mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y置 Rwanda kandi ikamanikwa ahabugenewe. Nyuma akora iperereza k置kwemerwa kwa dosiye akanasaba Urwego rw棚gihugu rushinzwe Umutekano ibitekerezo kuri iyo dosiye. Mu mezi abiri (2) akurikira iyakirwa ry段dosiye, Umushinjacyaha w棚ntara cyangwa uw旦mujyi wa Kigali yoherereza Minisitiri ufite irangamimerere mu nshingano ze dosiye yuzuye, irimo impapuro z置saba n段nyandiko zikurikira :

 

 

 

1コ raporo y段perereza yerekeye ukwemerwa kwa dosiye y置saba;

2コ ibitekerezo by Urwego rw棚gihugu rushinzwe umutekano;

3コ icyo atekereza ku byerekeye ukwemererwa k置saba n段gisubizo abona cyatangwa.

 

Minisitiri areba niba ibisabwa n段tegeko byuzuye. Iyo bituzuye, avuga ko isaba ritakiriwe akanabimenyesha uwasabye mu cyemezo kigaragaza impamvu isaba ritakiriwe. Iyo isaba ryemewe, Minisitiri, amaze gukora irindi perereza mu gihe asanze ari ngombwa, yemeza niba ubwenegihugu bwatangwa cyangwa butatangwa. Iyo abona ubwenegihugu butatangwa, afata icyemezo cyo kutabutanga akabimenyesha uwasabye. Iyo abona ubwenegihugu bwatangwa, ashyiraho iteka ritanga ubwenegihugu.

 

Iteka ritanga ubwenegihugu rigomba kwandikwa mu gitabo cy段rangamimerere cy誕ho yifuza gutura, bisabwe n置buhawe kandi atanze amafaranga yabigenewe avugwa mu ngingo ya 18 y段ri tegeko ngenga. Agaciro karyo gahera ku munsi ryandikiweho.

 

Ingingo ya 17 :

 

Umuntu uhawe ubwenegihugu nyarwanda nk置ko biteganywa n誕mategeko afite, uhereye igihe abuherewe, uburenganzira bwose bw置munyarwanda keretse mu gihe amategeko yihariye abigena ukundi.

 

Ingingo ya 18 :

 

Buri gihe hatanzwe ubwenegihugu, ubuhawe abitangira amafaranga agenwa n段teka rya Minisitiri ufite irangamimerere mu nshingano ze.

 

INTERURO YA IV : GUHAKANA UBWENEGIHUGU NYARWANDA

 

Ingingo ya 19 :

 

Abantu bakuru basanzwe bafite ubundi bwenegihugu cyangwa bashaka gufata ubwenegihugu bw ikindi gihugu bamburwa ubwenegihugu nyarwanda iyo bagaragaje ko batakibushaka.

 

Ingingo ya 20 :

 

Ukureka ubwenegihugu nyarwanda bigomba, kugira ngo bidata agaciro, kwandikishwa mu biro by irangamimerere by誕ho usaba kureka ubwenegihugu atuye cyangwa aba iyo atuye mu Rwanda cyangwa k置hagarariye u Rwanda mu mahanga k置bikoze ari mu mahanga. Bigomba kandi gutangazwa mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y置 Rwanda, bisabwe n置mwanditsi w段rangamimerere ubyakiriye. Ukureka ubwenegihugu nyarwanda biherekezwa no gusubiza ibyangombwa biranga umuntu n段nyandiko z段nzira yahawe kubera ko ari umunyarwanda.

 

INTERURO YA V : IYAMBURWA RY旦BWENEGIHUGU NYARWANDA

 

Ingingo ya 21 :

 

Ashobora kwamburwa ubwenegihugu nyarwanda butangwa, umuntu:

 

 

1ー waciriwe urubanza n段nkiko z置 Rwanda kubera ubugambanyi cyangwa ikindi cyaha icyo ari cyo cyose gihungabanya umutekano wa Leta, mu gihugu imbere cyangwa mu mibanire n誕mahanga;

2ー waciriwe urubanza mu Rwanda cyangwa mu mahanga, kubera ko yakoze icyaha

giteganyirizwa igihano kingana cyangwa kiri hejuru y段myaka icumi (10) kikaba

cyaratumye ahanishwa igihano cy段gifungo cy段myaka itanu (5) nibura;

3ー wahawe cyangwa wasubiranye ubwenegihugu nyarwanda ku buryo buteganyijwe n段ri tegeko ngenga, ariko akoresheje amayeri, imvugo ibeshya, inyandiko irimo ikinyoma cyangwa igize icyo iyobamo, ruswa yo kugura umwe mu bagize uruhare mu mihango yubahirizwa cyangwa ubundi buriganya. Ukwamburwa gushobora gukorwa n段yo nyir置rubwite yaba yari yujuje ibisabwa n段tegeko ariko agakoresha uburiganya.

 

Uretse ibiteganyijwe mu gace ka 3ー k段gika cya mbere cy段yi ngingo, ubwenegihugu ntibushobora kwamburwa iyo bishobora gutuma ubwatswe asigara nta bwenegihugu afite.

 

Nta wushobora kwamburwa ubwenegihugu nyarwanda bw段nkomoko.

 

Ingingo ya 22 :

 

Kwamburwa ubwenegihugu nyarwanda bikurikiranwa n置bushinjacyaha mu gihe kitarenze imyaka icumi (10) habaye impamvu zishobora gutuma kubaho, mu rukiko rubifitiye ububasha rw誕ho uregwa atuye cyangwa aba. Urubanza rugomba kuba rwaciwe mu gihe kitarenze amezi atatu (3) ikirego gitanzwe.

 

Ubushinjacyaha n置regwa bafite uburenganzira bwo kujurira nk置ko amategeko asanzwe abiteganya.

 

Igihe urubanza rwambura ubwenegihugu rwaciwe burundu, igice cyarwo cyerekeye ibyemezo gitangazwa mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y置 Rwanda kandi kikandikwa mu gitabo cy段rangamimerere cy誕ho ubwambuwe yanditse.

 

Ingingo ya 23 :

 

Kwamburwa ubwenegihugu nyarwanda ntibishobora kugira ingaruka ku bana b置bwambuwe. Abo bana bafite uburenganzira bwo guhitamo kugumana ubwenegihugu nyarwanda hakurikijwe ibiteganyijwe mu ngingo ya 7 y段ri tegeko ngenga.

 

INTERURO YA VI : UGUSUBIRANA UBWENEGIHUGU NYARWANDA

 

Ingingo ya 24 :

 

Ugusubirana ubwenegihugu bishobora gusabwa kandi bikemerwa n置shinzwe irangamimerere w誕ho ubisaba atuye cyangwa aba. Usaba gusubirana ubwenegihugu agomba kwerekana ikigaragaza ko yigeze kuba umunyarwanda.

 

 

 

 

 

 

Ingingo ya 25 :

 

Ntashobora gusubirana ubwenegihugu :

 

1コ uwatswe ubwenegihugu nyarwanda hakurikijwe ingingo ya 21 y段ri tegeko ngenga,

keretse iyo yahanaguweho ubusembwa bw igihano cyari cyatumye yamburwa

ubwenegihugu;

2コ usaba iyo ari umuntu ushobora kubangamira umutekano w誕bandi, wafatiwe icyemezo

cyo kwirukanwa mu gihugu cyangwa wafatiwe ibyemezo byerekeye umutekano we.

 

Ingingo ya 26 :

 

Abanyarwanda cyangwa ababakomokaho bavukijwe ubwenegihugu bw置 Rwanda hagati y段tariki ya mbere Ugushyingo 1959 n段ya 31 Ukuboza 1994 kubera guhabwa ubwenegihugu bw誕mahanga basubirana batagombye kubisaba ubwenegihugu iyo bagarutse gutura mu Rwanda.

 

Abantu bose bakomoka mu Rwanda n誕babakomokaho bafite uburenganzira bwo guhabwa ubwenegihugu bw置 Rwanda, iyo babisabye umwanditsi w段rangamimerere.

 

INTERURO YA VII : IBIMENYETSO BY旦BWENEGIHUGU

 

Ingingo ya 27 :

 

Ikimenyetso cy置bwenegihugu bw置buvukarwanda ni inyandiko y誕mavuko. Kuba umuntu yarahawe cyangwa yaratakaje ubwenegihugu nyarwanda bigaragazwa n段nyandiko y段cyabumuhesheje cyangwa iy段cyabumwambuye.

 

Ingingo ya 28 :

 

Umwanditsi w段rangamimerere ni we utanga ibyemezo by置bwenegihugu iyo ababishaka babyatse.

 

Ingingo ya 29 :

 

Uwo ubwenegihugu bwe nyarwanda bushidikanywaho ni we ugomba gutanga ikimenyetso cyemeza ko abufite. Nyamara ushidikanya ku bwenegihugu nyarwanda bw置muntu ufite indangamuntu y置bunyarwanda, urwandiko rw誕bajya mu mahanga cyangwa urwandiko rw段nzira rusimbura urw誕bajya mu mahanga rw置 Rwanda cyangwa icyemezo cy置bwenegihugu nyarwanda, ni we ugomba kubitangira ibimenyetso.

 

Ingingo ya 30 :

 

Indangamuntu y置bunyarwanda, urwandiko rw誕bajya mu mahanga cyangwa urwandiko rw段nzira rusimbura urw誕bajya mu mahanga n段cyemezo cy置bwenegihugu nyarwanda bifatwaho ukuri iyo bihuye n段byanditse mu bitabo by段rangamimerere ku byerekeye ubwenegihugu bwanditsemo.

 

Ariko, hashobora gukoreshwa uburyo ubwo ari bwo bwose mu kugaragaza ko ibyo atari byo, igihe nta kwandikisha ubwenegihugu kwabaye cyangwa iyo butanditswe mu bitabo by段rangamimerere bya nyirabwo.

 

INTERURO YA VIII : IMANZA ZEREKEYE UBWENEGIHUGU

 

Ingingo ya 31 :

 

Imanza zerekeye ubwenegihugu, zaba ziburanwe ukwazo cyangwa zibyukijwe n置bujurire bukorewe ibyemezo by置butegetsi, ziregerwa inkiko zibifitiye ububasha.

 

Ingingo zihinyuza umuburanyi zishingiye ku bwenegihugu cyangwa ku bunyamahanga ni ndemyagihugu; urukiko rugomba kuzisuzuma kabone n段yo ababuranyi batabyibutsa.

 

Izo ngingo zishingiye ku bwenegihugu zigomba gusuzumwa mbere y置rubanza, bigatuma urukiko ruba ruretse guca urubanza rwerekeye ikiburanwa.

 

Ingingo ya 32 :

 

Imanza zerekeye ubwenegihugu ziregeshwa guhamagaza umuburanyi uregwa. Umuntu ushaka kwemeza ko afite cyangwa ko adafite ubwenegihugu bw置 Rwanda arega Ubushinjacyaha, ari bwo bwonyine kandi bufite ububasha bwo kuburana urwo rubanza, ariko bitabujije n誕bandi bafite aho bahuriye n置rwo rubanza kugira uburenganzira bwo kugira icyo baruvugaho cyangwa kuruhamagarwamo.

 

Ingingo ya 33 :

 

Ubushinjacyaha ni bwo bwonyine bufite ububasha bwo gutanga ikirego cyo kugaragaza ko uregwa afite cyangwa adafite ubwenegihugu nyarwanda. Abandi bantu bafite aho bahuriye n置rwo rubanza bashobora kugira icyo babivugaho buririye ku kirego cy置bushinjacyaha.

 

Ubushinjacyaha bubigira bubyibwirije cyangwa bubisabwe n置butegetsi bwa Leta cyangwa undi muntu waburanishije ingingo y置bwenegihugu mu rukiko rwahagaritse ica ry置rubanza.

 

Ubushinjacyaha bugomba guhamagazwa n段yo ikibazo cy置bwenegihugu cyaba atari cyo shingiro kandi Urukiko rugomba kumva ibyo Ubushinjacyaha busaba.

Ubushinjacyaha bugomba gutanga ikirego iyo bubisabwe n置butegetsi bwa Leta cyangwa undi muntu waburanishije ingingo y置bwenegihugu mu rukiko rwahagaritse guca urubanza hakurikijwe ibiteganyijwe mu gika cya kabiri cy段yi ngingo.

 

INTERURO YA IX : IKEMURWA RY棚BIBAZO BYATURUKA KU KUBA

UMUNTU AFITE UBWENEGIHUGU BURENZE BUMWE

 

Ingingo ya 34:

 

Ku bantu bafite ubwenegihugu burenze bumwe harimo n置bw置 Rwanda, ubwenegihugu nyarwanda ni bwo bwonyine bwitabwaho iyo hari amategeko y置 Rwanda agomba kubahirizwa.

 

 

Ingingo ya 35 :

 

Iyo hari ikibazo cyo kumenya ubwenegihugu bugomba kwitabwaho ku muntu ufite ubwenegihugu bw置bunyamahanga burenze bumwe, ubwenegihugu bw段gihugu ufite ubwenegihugu bwinshi atuyemo ni bwo bwitabwaho, haba hadahari, hakitabwa ku bwenegihugu bw段gihugu afitemo ibimuhuza na cyo bya hafi.

 

INTERUROYA X : INGINGO Z棚NZIBACYUHO N棚ZISOZA

 

Ingingo ya 36 :

 

Umwana wavutse mbere y段tariki ya mbere Ukuboza 2001 ku babyeyi, umwe w置munyarwandakazi n置ndi ufite ubwenegihugu bw置bunyamahanga , abona ubwenegihugu bw置bunyarwanda iyo umubyeyi we, umwishingizi we cyangwa we bwite igihe agejeje ku myaka y置bukure, abisabye umwanditsi w段rangamimerere w誕ho atuye cyangwa aba, mu buryo bugenwa n段teka rya Minisitiri ufite irangamimerere mu nshingano ze.

 

Umwana wavutse ku itariki ya 1 Ukuboza 2001 cyangwa nyuma yayo ku babyeyi, umwe w置munyarwandakazi n置ndi ufite ubwenegihugu bw置bunyamahanga, ni umunyarwanda kuva avutse.

 

Ingingo ya 37 :

 

Umunyamahanga wasezeranye byemewe n誕mategeko n置munyarwandakazi mbere y置ko iri tegeko ngenga ritangira gukurikizwa abona ubwenegihugu nyarwanda iyo abisabye umwanditsi w段rangamimerere w誕ho atuye cyangwa aba, mu buryo bugenwa n段teka rya Minisitiri ufite irangamimerere mu nshingano ze.

 

Ingingo ya 38 :

 

Buri munyarwanda ufite ubwenegihugu burenze bumwe, ategetswe kubimenyekanisha mu rwego rushinzwe abinjira n誕basohoka mu gihe ari mu Rwanda, cyangwa ku bahagarariye u Rwanda mu mahanga, mu gihe atari mu Rwanda, bitarenze amezi atatu (3) iri tegeko ngenga ritangiye gukurikizwa k置bufite kuri iyo tariki, bitarenze kandi amezi atatu (3) uhereye igihe aboneye ubundi bwenegihugu, mu gihe abubonye nyuma y段yo tariki.

 

Ingingo ya 39 :

 

Itegeko ryo ku wa 28 septembri 1963 ryerekeye ubwenegihugu bw置bunyarwanda nk置ko ryahinduwe kugeza ubu n段ngingo zose z誕mategeko abanziriza iri tegeko ngenga kandi zinyuranye na ryo, bivanyweho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingingo ya 40 :

 

Iri tegeko ngenga ritangira gukurikizwa ku munsi ritangarijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y u Rwanda.

 

Kigali , ku wa 03/12/2004

 

Perezida wa Repubulika

KAGAME Paul

(s)

 

Minisitiri w Intebe

MAKUZA Bernard

(s)

 

Minisitiri w旦butegetsi bw棚gihugu, Imiyoborere Myiza, Amajyambere

Rusange n棚mibereho Myiza y但baturage

MUSONI Protais

(s)

 

Minisitiri w旦mutekano mu Gihugu

BAZIVAMO Christophe

(s)

 

Minisitiri w旦butabera

MUKABAGWIZA Edda

(s)

 

Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika :

 

Minisitiri w旦butabera

MUKABAGWIZA Edda

(s)